Regulamin

REGULAMIN

 

     1.Edukacyjny Klub Malucha  „Magiczna Kraina” prowadzi zajęcia edukacyjne dla Dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

     2.Edukacyjny Klub Malucha „Magiczna Kraina” czynny  jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli Wigilia Bożego Narodzenia (24.12.) oraz Sylwester (31. 12. oraz 02.05  przypadają na dzień powszedni, Klub czynny będzie dla co najmniej 3 Dzieci w godzinach od 07:00 do 13:00.

    3.Rodzice i Opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania Dzieci osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych przez Rodziców i Opiekunów prawnych pisemnie.

    4.Wszelkie informacje  dotyczące Dzieci są przekazywane indywidualnie bezpośrednio Rodzicom , z poszanowaniem prawa do prywatności.

    5.Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.  

    6.Odbiór Dziecka powinien nastąpić w ustalonych godzinach. Za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia Rodzice i Opiekunowie prawni zostaną obciążeni  kwotą 15 zł.

    7.Rodzice i Opiekunowie prawni  zobowiązani są przyprowadzać do Klubu zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę  nie zostanie przyjęte.   

    8.Klub Malucha „Magiczna Kraina” ubezpiecza wszystkie Dzieci w zakresie NNW - Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia opłaty za ubezpieczenie Dziecka.   

    9.Usługi edukacyjne świadczone przez Klub Malucha  „Magiczna Kraina” są odpłatne.

    10.Każdego dnia Klub zapewnia Dzieciom posiłki dostarczone przez firmę cateringową.   

    11.Opłata za pobyt Dziecka w Klubie Malucha jest ponoszona do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy wpłata.

    12.Brak uiszczenia opłaty Rodziców i Opiekunów prawnych za pobyt Dziecka w Klubie Malucha do ostatniego dnia porzedzającego miesiąca  powoduje rozwiązanie Umowy oraz skreślenie Dziecka z listy.

      13.Rozwiązanie Umowy bez 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia skutkuje naliczeniem opłaty za kolejny miesiąc. Rozwiązanie Umowy wymaga 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz formy pisemnej.       

    14.Nieobecność Dziecka w Klubie nie zwalnia Rodziców i Opiekunów prawnych od uiszczenia  opłaty wynikającej z Umowy .

      15.Wszelkie opłaty na poczet  Klubu Malucha dokonywane są przelewem na rachunek bankowy:

Nest Bank  : 45 1870 1045 2078 1221 3119 0001

lub gotówką bezpośrednio w placówce i nie podlegają zwrotowi.